Μετρήσεις

Οι Μετρήσεις Φυσικών, Χημικών και άλλων Παραγόντων είναι καθοριστικές διαδικασίες για στο έλεγχο και την διασφάλιση του επιπέδου ποιοτικής λειτουργίας μιας μονάδας. Αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτίθενται σε κάποιον από τους εν λόγω παράγοντες. Ενδέχεται ανάλογα με τη φύση της δραστηριοποίησης της επιχείρησης να απαιτηθούν μετρήσεις κατά τη φάση αδειοδότησής της, στην εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, μετά απο κάποιο ατύχημα ή συμβάν εξαιτίας δυσλειτουργίας του εξοπλισμού κλπ

Φυσικοί παράγοντες:

 • Θόρυβος
 • Φωτισμός
 • Θερμική Καταπόνηση
 • Θερμοκρασία
 • Σχετική Υγρασία
 • Αερισμός κ.α.

Χημικοί παράγοντες:

 • Αέρια
 • Αιωρούμενα σωματίδια (σκόνη, σκόνη βάμβακος, μόλυβδος, κοβάλτιο, νικέλιο, αμίαντος, σίδηρος, γραφίτης, κλπ.)
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Διαλύτες κ.α.

Άλλοι παράγοντες:

 • Βιολογικοί παράγοντες
 • Ηλεκτρικών μεγεθών (τάση και ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, αντίσταση γείωσης κλπ)

Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται σε μετρήσιμα μεγέθη οι πηγές κινδύνου και γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την απομείωσή τους και την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων.

More than Safety