Ασφάλεια & Υγεία

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Tzovaras HSQE Engineering διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία παρέχει για κάθε είδους επιχείρηση, βιομηχανία ή εργοτάξιο ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες όπως:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφάλειας και Υγείας
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
 • Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
 • Εκπόνηση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΟΔΥΑΕ) κατά OHSAS 18001/2007, ΕΛΟΤ 1801/2008
 • Εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (RiskAssessment)
 • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων ασφαλείας σε γενικά και ειδικά θέματα
 • Διενέργεια Επιθεωρήσεων Ασφαλείας (SafetyAudits)
 • Μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων
 • Προγράμματα Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Αντιμετώπισης Εργασιακού Άγχους
 • Υπηρεσίες Μηχανικού Λειτουργίας Εγκατάστασης
 • Προβλεπτική Συντήρηση

 

Κάθε επιχείρηση και κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει πως οι επιπτώσεις ενός ατυχήματος αφορούν:

 • την απώλεια ανθρώπινης ζωής
 • τον βαρύ τραυματισμό
 • τις ηθικές, υλικές και οικονομικές ζημίες τόσο για την οικογένεια του παθόντα, όσο και για την επιχείρηση η οποία βαρύνεται και με ποινικές ευθύνες

 

Η εταιρείας μας έρχεται να λειτουργήσει ως μια ασπίδα προστασίας, τόσο της ακεραιότητας των εργαζομένων , όσο και των συμφερόντων της επιχείρησης  παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς  τους πελάτες της , εξασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών τους καθώς και των προσδοκιών τους απο τη συνεργασία με μια εταιρεία ΕΞ.Υ.Π.Π..

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. TZOVARAS GROUP OF ENGINEERS  εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν:

 • τον έλεγχο της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • την αναγνώριση των εξειδικευμένων αναγκών της κάθε επιχείρισης
 • τη συνεχή εκπαίδευση και επιστημονική αρτιότητα των συνεργατών μας
 • τον έλεγχο βαθμού ικανοποίησης των πελατών
 • τη συνεχή εποπτεία και υποστήριξη κάθε εν εξελίξη έργου μας
 • την πλήρη ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την ‘’ταυτότητα’’ Ασφάλειας & Υγείας της επιχείρισής του, με Αναφορές, Στατιστικές Αναλύσεις και Αξιολογήσεις.