Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Tzovaras HSQE Engineering παρέχει υπηρεσίες Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης στις βιομηχανίες εκείνες των οποίων η άδεια λειτουργίας στις οποίες απαιτείται εκ της νομοθεσίας (Β.Δ.16-3-50,24-11-53, 902/75 Π.Δ.).

Ο Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι επιφορτισμένος με το καθήκον της τεχνικής επίβλεψης της καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης καθώς και για την λήψη και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενημερώνει το ειδικό «Βιβλίο επίβλεψης της καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού» όπου καταχωρεί όλες τις εργασίες συντήρησης και τις παρατηρήσεις του τις οποίες ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει. Ο χρόνος απασχόλησης του Μηχανικού Επίβλεψης δεν ορίζεται απο τη νομοθεσία. Η συχνότητα παρουσίας του καθορίζεται σε συνεννόηση με την επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες της, τον τομέα δραστηριοτήτων της και το μέγεθος του εξοπλισμού της.

Ο Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης:

  • Επιτηρεί τη λειτουργία της εγκατάστασης και του εξοπλισμού καθώς καιτον εφεδρικό αυτού και εντοπίζει πότε υπάρχει ανάγκη για τεχνική επέμβαση,επιθεωρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ασκεί φυσική και τεχνική εποπτείακαι πραγματοποιεί μετρήσεις, ενημερώνεται για τα προβλήματα,συστηματοποιεί τις πληροφορίες και συντάσσει ειδικές οδηγίες καιυποδείξεις.
  • Εκτελεί τις αναγκαίες πρακτικές χειρισμού για την ορθή λειτουργία τηςεγκατάστασης.
  • Συντονίζει την εκτέλεση τεχνικών επεμβάσεων και τις δοκιμαστικέςλειτουργίες με το πέρας αυτών.
  • Εκτελεί πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.
  • Μελετά την τεχνική τεκμηρίωση (εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια) του εξοπλισμούγια τον οποίο είναι υπεύθυνος και μεριμνά για την ενημέρωση του συστήματοςσυντήρησης και για την τήρηση των προβλεπομένων.
  • Ενημερώνει γραπτώς τους ανωτέρους του ή την επιχείρηση για τυχόνκαινοτόμες προτάσεις βελτίωσης ή κατασκευές οι οποίες θα μπορούσαν νααυξήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και τουεξοπλισμού.
  • Φροντίζει για την απόκτηση και διαφύλαξη της ρητής και άρρητης γνώσηςκαι εκπαιδεύει τεχνικό προσωπικό.
  • Μεριμνά για την υλοποίηση τουπρογράμματος ασφάλειας και υγείας στο επίπεδο ευθύνης του, υπο βάλλειγραπτές προτάσεις στον Τεχνικό Ασφαλείας για πρόσθετα μέτρα με σκοπό τηνπληρέστερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικού.

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ