Κατασκευή

Ορισμοί Βασικών Όρων:

Τεχνικός Ασφαλείας

Όλες οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, έχουν την υποχρέωση απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας (Ν. 3850/2010).

Τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, καθώς και ο χρόνος απασχόλησής του σε κάθε επιχείρηση, καθορίζονται από τη νομοθεσία (Ν. 3850/2010, Π.Δ. 294/1988).

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία «ο ΤΑ παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων».

Ο Εργοδότης οφείλει να ενημερώνεται ενυπογράφως για τις γραπτές υποδείξεις του ΤΑ που καταχωρούνται στο ειδικό, σελιδομετρημένο και θεωρημένο από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων.

Το έργο του Τεχνικού Ασφάλειας είναι συμβουλευτικό και ελεγκτικό, ενώ οι υποχρεώσεις του δεν θίγουν την αρχή ευθύνης του εργοδότη.

Συγκεκριμένα ο Τεχνικός Ασφάλειας:

 • Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις για θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΑΥΕ) στον εργοδότη, στην διεύθυνση της επιχείρησης και τους προϊσταμένους των τμημάτων, στους εργαζόμενους (ιδιαίτερα στον καθένα ή σε ομάδες) και στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) ή των εκπρόσωπό τους.
 • Επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας, επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων και των επικίνδυνων συμβάντων.
 • Εκπονεί - συντάσσει την Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί για την αποφυγή των κινδύνων που συνεπάγεται η θέση εργασίας τους.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ.
 • Ενημερώνεται από τον εργοδότη για τα νέα μέσα, υλικά, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και διαδικασίες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και παρέχει συμβουλές πριν αποφασιστεί η εγκατάσταση και η λειτουργία τους.
 • Μεριμνά ώστε να γίνονται μετρήσεις παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος ώστε να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.
 • Συμβουλεύει για την σωστή επιλογή και επιβλέπει την ορθή χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
 • Συνεργάζεται με την ΕΥΑΕ και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας (ΤΑ) οφείλει να συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας (ΙΕ) και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, έχει ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και του εργαζόμενους κατά την άσκηση του έργου του, ενώ έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας

Σε εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία πρέπει να ορίζεται ένας ή περισσότεροι Συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας τόσο κατά την εκπόνηση μελέτης του έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του. (Π.Δ. 305/1996)

Τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και ο χρόνος απασχόλησής του σε κάθε επιχείρηση, καθορίζονται από τη νομοθεσία (Π.Δ. 305/1996, Π.Δ. 294/1988).

Ο Συντονιστής κατά την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να:

 • Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και, αν απαιτείται, οι αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές πρόληψης και το ΣΑΥ.
 • Αναπροσαρμόζει ή μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστούν τα ΣΑΥ και ΦΑΥ.
 • Οργανώνει μαζί με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας την συνεργασία μεταξύ εργολάβων και υπεργολάβων (και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον) και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, και την αμοιβαία ενημέρωσή τους, όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας.
 • Συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.
 • Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια.
 • Συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας καθ' όλη την διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και ζητά τη γνώμη τους όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθούν στο έργο και οι αρμοδιότητες Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ).

Ιατρός Εργασίας

Οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 50 και άνω εργαζόµενους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόµενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές µε µόλυβδο, αµίαντο, βιολογικούς παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες (πδ. 94/87, πδ. 70α/88, πδ.186/95, πδ. 399/94) πρέπει να έχουν ιατρό εργασίας.

O ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις & συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Tις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. O εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

 

Απαιτούμενα Μέτρα Ασφαλείας στα Εργοτάξια