Μελέτη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της μελέτης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους μελετητές, σε συνεργασία με τον κύριο του έργου:

i οι γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας,

ii το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να ετοιμάζονται παράλληλα με το σχεδιασμό του έργου.

2. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου εκπονείται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και καταρτίζεται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

3. Ορίζονται Συντονιστές για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και κατά την εκτέλεση του έργου.

Βασικές απαιτήσεις για το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας

Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ ετοιμάζονται πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου. Ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι ανάδοχοι, δηλαδή ο μελετητής ή/και ο επιβλέπων ή/και ο εργολάβος, μεριμνούν για την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ πριν από την έναρξη των εργασιών. Ο Συντονιστής για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης του έργου εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση του ΣΑΥ και καταρτίζει ή αναπροσαρμόζει το ΦΑΥ

1/ Το ΣΑΥ αποτελεί το εργαλείο πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων κατά την εκτέλεση του έργου και των εργασιών του εργοταξίου. Το ΣΑΥ ετοιμάζεται συγκεκριμένα για κάθε έργο, περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου και καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και των κινδύνων του εργοταξίου σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Τα βασικά στοιχεία ενός ΣΑΥ είναι:

  1. Εργασίες: Καθορίζονται και ονομάζονται οι εργασίες, ανά δραστηριότητα. Οι εργασίες πρέπει να αναλύονται για κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.
  2. Κίνδυνοι: Οι κίνδυνοι κάθε εργασίας και δραστηριότητας πρέπει να εντοπίζονται και να καταγράφονται σε συνδυασμό με κινδύνους που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες και εργασίες
  3. Χωρική και χρονική κατανομή των εργασιών ανά δραστηριότητα
  4. Μέτρα αποφυγής ή ελαχιστοποίησης κινδύνων
  5. Απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

2/ Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί το εργαλείο πρόληψης των κινδύνων για τη μελλοντική ζωή κάθε κατασκευαστικού έργου. Ο ΦΑΥ περιέχει πληροφορίες σε σχέση με τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθόλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως για παράδειγμα, προσθήκες/μετατροπές, εργασίες τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή/και κατεδάφιση του έργου.

Τα βασικά στοιχεία ενός ΦΑΥ είναι:

i. Αναθεωρημένα κατασκευαστικά σχέδια του έργου/κτηρίου όπως αυτό κατασκευάστηκε περιλαμβανόμενων κατόψεων, όψεων και τομών.
ii. Αναθεωρημένα ηλεκτρολογικά σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης
iii. Αναθεωρημένα σχέδια των συστημάτων κλιματισμού και άλλων μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
iv. Σχέδια και πληροφορίες για άλλο εξοπλισμό και συστήματα που θα εγκατασταθούν ή έχουν εγκατασταθεί.
v. Πληροφορίες για τα υλικά και ειδικά για υλικά που πιθανόν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία.
vi. Μέτρα που είναι διαθέσιμα για την ασφαλή και χωρίς κινδύνους διεξαγωγή μελλοντικών εργασιών τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή και προσθηκών/μετατροπών.
vii. Εγχειρίδια του εξοπλισμού και των συστημάτων του κτηρίου/έργου.

Συντονιστής Ασφαλείας

Σε εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία πρέπει να ορίζεται ένας ή περισσότεροι Συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας τόσο κατά την εκπόνηση μελέτης του έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του. (Π.Δ. 305/1996).

Τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και ο χρόνος απασχόλησής του σε κάθε επιχείρηση, καθορίζονται από τη νομοθεσία (Π.Δ. 305/1996, Π.Δ. 294/1988).
Ο Συντονιστής κατά την εκπόνηση μελέτης του έργου θα πρέπει να:

  • Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
  • Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ).
  • Καταρτίζει το Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ).