Δημόσιοι Οργανισμοί

Στους Δημόσιους Οργανισμούς η εξασφάλιση της Ασφάλειας & Υγείας των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί κύρια και βασική μέριμνα. Δεδομένων των πολλών διαφορετικών δομών που μπορούν να συνυπάρχουν σε ενα οργανισμό (πχ Δήμο) απαιτείται εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την ορθή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι οι εξής:

  1. Υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), (άρθρο 8 του Ν. 3850/2010).
  2. Τήρηση ειδικού βιβλίου υποδείξεων του ΤΑ και του ΙΕ (αρ. 14, Ν. 3850/2010).
  3. Τήρηση ειδικού βιβλίου εργατικών ατυχημάτων (αρ. 43, παρ. 2β, Ν. 3850/2010).
  4. Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, από τον ΤΑ και τον ΙΕ., (αρ 43, παρ. 1α, του Ν. 3850/2010).
  5. Τήρηση καταλόγων με τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες - φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς (αρ. 38, παρ. 3ε, Ν.3850/2010).
  6. Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων και διενέργεια ιατρικού έλεγχου των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες (αρ. 18 & 39 Ν.3850/2010 και ΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006).
  7. Ενημέρωση, κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας (αρ. 47 & 48, Ν. 3850/2010).
  8. Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (άρθρο 38, παρ. 2δ του Ν. 3850/2010 και ΥΑ 53361/2006) και επίβλεψη της ορθής εφαρμογής τους (αρ. 42, παρ.6γ, Ν. 3850/2010).
  9. Συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων (αρ. 42, παρ. 6στ, Ν 3850/2010).
  10. Τήρηση βιβλιαρίου προληπτικού ελέγχου και συντήρησης κάθε εξοπλισμού που διαθέτει τέτοιο βιβλιάριο (αρ. 4α, παρ. Ι, παρ. 2.20, Π.Δ 395/94, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 89/99 και το Π.Δ 304/2000).

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ως άνω υποχρεώσεις, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες.
Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας βοηθήσουμε στον υπολογισμό των ωρών, κατηγοριών κλπ για τη σύνταξη των σχετικών Μελετών σας.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣIΑ ΔΗΜOΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI