Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόµενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (διατάξεις του άρθρου 8 του κώδικα νόµων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010.

O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Tις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 50 και άνω εργαζόµενους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόµενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές µε µόλυβδο, αµίαντο, βιολογικούς παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες (πδ. 94/87, πδ. 70α/88, πδ.186/95, πδ. 399/94) πρέπει να έχουν ιατρό εργασίας.

O ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις & συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Tις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του νόµου 3850/2010. O εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΜΕΕΚ)

Όλες οι επιχειρήσεις µε βάση το άρθρο 43 του κώδικα νόµων για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010, έχουν υποχρέωση για ύπαρξη γραπτής εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Εκεί ορίζεται και το περιεχόµενό της. Ο εργοδότης έχει την ευθύνη της σύνταξής της, πραγµατοποιείται δε από τον τεχνικό ασφάλειας, τον ιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Η ΜΕΕΚ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Αναγνώριση όλων των πηγών κινδύνων στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Προσδιορισμό των εργαζόμενων που εκτίθενται στο κίνδυνο.
 • Εκτίμηση της επικινδυνότητας.
 • Προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων μείωσης της επικινδυνότητας.
 • Διαδικασίες, οδηγίες και έντυπα.>

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΣΑΕΚ)

Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ ή Σχέδιο) εκπονείται από µία Επιχείρηση ή Εγκατάσταση για να αποτελέσει ένα συστηµατικό πρόγραµµα προετοιµασίας για έκτακτες καταστάσεις (πυρκαγιά, έκρηξη, σεισµό κ.λ.π.), που θα προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια καθώς και την περιουσία της Επιχείρησης.
Αυτό το Σχέδιο επίσης διαµορφώνει και τις σχέσεις της Επιχείρησης ή Εγκατάστασης µε τις τοπικές Αρχές (Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Νοµαρχία, Νοσοκοµεία κ.λ.π.) σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης.
Αντίγραφο, εποµένως, από το Σχέδιο αυτό θα πρέπει να δίδεται σε κάθε εργαζόµενο της Εγκατάστασης, στην τοπική Αστυνοµία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ΠΣΕΑ της περιοχής. Η εκπόνηση του Σχεδίου αυτού εντάσσεται στα πλαίσια της εφαρµογής της υπάρχουσας Νοµοθεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 77/81, 71/88, 105/95, 16/96).

Τύποι περιστατικών Εκτακτης Κατάστασης:

 • Βιοµηχανικό Ατύχηµα Μεγάλης Έκτασης
 • Ατύχηµα (Όχηµα ή Εξοπλισµός)
 • Πυρκαγιές ή εκρήξεις
 • Σεισµοί
 • Τροµοκρατικές ενέργειες
 • Εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες, µπουρίνια, χιονοθύελλες)
 • Πληµµύρες

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ