Δημόσια

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Tzovaras HSQE Engineering διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα μέτρα Ασφάλειας & Υγείας κατασκευής Δημοσίων Έργων, έχοντας αναλάβει έργα μεγάλης πολυπλοκότητας, και επικινδυνότητας όλων των κατηγοριών (υποδομών, κτιριακά, Η/Μ κλπ).

Παρέχουμε πλήρη κάλυψη των αναγκών του Αναδόχου και των Υπεργολάβων αυτού.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας
 • Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.)
 • Κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας έργου (Σ.Α.Υ.)
 • Κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας έργου (Φ.Α.Υ.)
 • Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
 • Υπηρεσίες Μηχανικού Ποιότητας
 • Υπηρεσίες Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας
 • Μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων (θόρυβος , σκόνη, φωτισμός, διάφορες χημικές ουσίες κτλ).
 • Σεμινάρια – Εκπαίδευση προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της στελέχωσης στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Προετοιμασία επιχείρησης για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1801, OHSAS 18001
 • Μελέτη και εγκατάσταση σήμανσης πηγών κινδύνου.
 • Εκπροσώπηση της επιχείρησης στις Αρμόδιες Αρχές για θέματα Ασφάλειας.
 • Νομική κάλυψη από συνεργαζόμενο δικηγόρο (ειδικό εργατολόγο).