Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

 

 

 H Tzovaras HSQE Engineering, αναζητά δύο έμπειρους Τεχνικούς/Συντονιστές Ασφαλείας για την κάλυψη έργων:

1. Στην Αττική. Ο υποψήφιος θα είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 6 μηνών, 
με δυνατότητα ανανέωσης σύμβασης ή/και για μελλοντική συνεργασία με την εταιρεία.
Ως Μηχανικός Ασφάλειας, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το έργο συμμορφώνεται με τους νόμους για την υγεία και
την ασφάλεια και να θεσπίσει πολιτικές που θα δημιουργήσουν και θα διατηρήσουν
έναν ασφαλή χώρο εργασίας και θα υποστηρίζουν ενεργά την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. 2. Στην Κόρινθο Νότιας Ελλάδας. Ο υποψήφιος θα είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 4 μηνών,
με δυνατότητα ανανέωσης σύμβασης ή/και για μελλοντική συνεργασία με την εταιρεία.
Ως Μηχανικός Ασφάλειας, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το έργο συμμορφώνεται με τους νόμους για την υγεία και
την ασφάλεια και να θεσπίσει πολιτικές που θα δημιουργήσουν και θα διατηρήσουν
έναν ασφαλή χώρο εργασίας και θα υποστηρίζουν ενεργά την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.
Ευθύνες • Ανάπτυξη και εκτέλεση στρατηγικών υγείας και ασφάλειας • Καθιέρωση κουλτούρας υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τους νόμους μέσω επιτόπιου ελέγχου • Έλεγχος ασφαλών συνθηκών (εξοπλισμός, μηχανήματα, εργοτάξιο) • Προετοιμασία εκθέσεων για θέματα υγείας και ασφάλειας • Επικαιροποίηση του Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας • Επικαιροποίηση του φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
Απαιτήσεις • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία ως Μηχανικός Ασφαλείας σε εργοτάξια ή παρόμοιους τομείς δραστηριότητας • Γνώση ελληνικής νομοθεσίας περί Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με το εργατικό δυναμικό • Προσοχή στη λεπτομέρεια • Ικανότητα εντοπισμού κινδύνων
Παροχές • Ανταγωνιστικός μισθός • Συνεχής Εκπαίδευση και Υποστήριξη