Προβλεπτική Συντήρηση

Στην ΕΞ.Υ.Π.Π Tzovaras HSQE Engineering δίνουμε βαρύτητα στην πρόληψη, όχι μόνο στον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας, αλλά και σε όλους τους παράγοντες που μπορούν έμμεσα ή άμμεσα να τον επηρεάσουν.

Ενα βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί η Προβλεπτική Συντήρηση του εν λειτουργία εξοπλισμού μιας επιχείρησης.

Στόχος της Προβλεπτικής Συντήρησης είναι η πρόγνωση του χρόνου επισκευής ή συντήρησης πριν από την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων ή βλαβών.

Η συγκεκριμένη μέθοδος συντήρησης βασίζεται στη χρήση συστημάτων μέτρησης και ελέγχου (καταμέτρηση θερμοκρασίας, θορύβου, δονήσεων, ανάλυση λιπαντικού και διάβρωσης) που επιτρέπουν την ουσιαστική διάγνωση της πραγματικής φυσικής κατάστασης του εξοπλισμού όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία , με σκοπό να ανιχνεύσει πιθανές αιτίες μελλοντικών αστοχιών.
Όταν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους δείκτες φτάσουν σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο επιδείνωσης ειδοποιείται το τμήμα συντήρησης προκειμένου να αποκατασταθεί η επιθυμητή κατάσταση για τον εξοπλισμό. Κατά συνέπεια ο εξοπλισμός τίθεται εκτός λειτουργίας μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει χειροτέρευση της κατάστασής του.

Πλεονεκτήματα

  • Μέγιστη αξιοποίηση του εξοπλισμού και αύξηση παραγωγικού χρόνου διότι οι βασικότεροι έλεγχοι πραγματοποιούνται εν λειτουργία.
  • Αυξάνεται η διαθεσιμότητα και ο χρόνος ζωής του εξοπλισμού με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος λειτουργίας του.
  • Μειωμένο κόστος συντήρησης λόγω μειωμένης κατανάλωσης ανταλλακτικών τα οποία εξαντλούν το όριο ζωής τους.
  • Μείωση των άσκοπων συντηρήσεων.
  • Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εκδήλωσης εργατικών ατυχημάτων λόγω της αύξησης της ασφάλειας και αξιοπιστίας του εξοπλισμού.
  • Εξοικονόμηση μέσω της μείωσης των αποθεμάτων ανταλλακτικών βελτιστοποιημένη διαχείριση αποθήκης.
  • Μείωση κόστους αποκατάστασης διότι ο εξοπλισμός τίθεται εκτός λειτουργίας πρωτού παρουσιάσει μεγαλύτερη και πιο κοστοβόρα βλάβη.
  • Δημιουργείται μια βάση δεδομένων με το ιστορικό του εξοπλισμού το οποίο επιτρέπει την ανάλυση των αιτιών και των αστοχιών του, με σκοπό τον καθορισμό δράσεων για την βέλτιστη αξιοποίησή του.
  • Ο αριθμός των υπερωριών μειώνεται δραστικά και το τμήμα συντήρησης απασχολείται βάση προγράμματος και και οχι λόγω απρόσμενων βλαβών. Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα εξασφαλίση μεγάλο βαθμό εξοικονόμησης πόρων.

 

Στην ΕΞ.Υ.Π.Π Tzovaras HSQE Engineering εντοπίζουμε τα προβλήματα εν τη γενέσει τους...