Βιομηχανίες

Στον κλάδο των Βιομηχανιών είναι σύνηθες το φαινόμενο επέκτασης των εγκαταστάσεων, ανακατασκευής ή και συντήρησης αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές οι εργασίες εκτελούνται κατά κύριο λόγο απο μια ανάδοχο εταιρεία και τους υπεργολάβους αυτής αν υπάρχει διασπορά αντικειμένου ή με εταιρείες-υπεργολάβους απευθείας συμβεβλημένους με την επιχείρηση.

Ολοι οι εμπλεκόμενοι στο έργο έχουν την υποχρέωση τήρησης των νομοθετικών απαιτήσεων περί Ασφάλειας & Υγείας, δηλαδή κατ΄ελάχιστόν ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Ασφαλείας εφόσον υπάχρχουν υπεργολάβοι, κοινοποίηση και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, τήρηση των διαδικασιών του Σχεδιου και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας.

Η ίδια η επιχείρηση, ως Κύριος έργου στις περιπτώσεις αυτές, οφείλει να διασφαλίσει την συμμόρφωση στον τομέα Ασφάλειας & Υγείας όλων των εμπλεκομένων στο έργο της.

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Tzovaras HSQE Engineering παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές την υπηρεσία του Συμβούλου Ασφαλείας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τα εξής καθήκοντα:

  • Αναθεώρηση του συστήματος Ασφάλειας & Υγείας της επιχείρησης.
  • Εναρμονισμό διαδικασιών με υφιστάμενα συστήματα διαχείρησης της επιχείρησης.
  • Έλεγχος ύπαρξης όλων των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων/αδειών των εμπλεκόμενων όπως αυτά προβλέπονται απο την κείμενη νομοθεσία Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία.
  • Εποπτεία του έργου στον τομέα αρμοδιότητάς του.
  • Ελεγχος εκπαιδεύσεων προσωπικού, οργάνωση εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με του Τεχνικούς Ασφαλείας των υπεργολάβων.
  • Σύνταξη αναφορών Ασφάλειας & Υγείας προς τη Διοίκηση της επιχείρησης.