Ιδιωτικά

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Tzovaras HSQE Engineering διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα μέτρα Ασφάλειας & Υγείας κατασκευής Ιδιωτικών Έργων, έχοντας αναλάβει έργα μεγάλης πολυπλοκότητας, και επικινδυνότητας.

Ολιστική Προσέγγιση (Holistic Approach)

Προσφέρουμε υπηρεσίες εξασφάλισης της Ασφάλειας & Υγείας:

 • Απο την έναρξη του Επενδυτικού Πλάνου
 • Στο στάδιο σύνταξης της μελέτης,
 • Στην κατασκευή του έργου
 • Στην φάση λειτουργίας αυτού (commissioning)

Με τον τρόπο αυτό ο Επενδυτής εξασφαλίζει την εύρρυθμη πορεία της επένδυσής του, αποφεύγει οικονομικές και ηθικές ζημίες, αποκομίζει χρόνο και μέγιστη απόδοση του ανθρωπίνου δυναμικού. Με την περαίωση του έργου έχει ηδη ενα εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφάλειας και Υγείας
 • Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας
 • Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.)
 • Κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας έργου (Σ.Α.Υ.)
 • Κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας έργου (Φ.Α.Υ.)
 • Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
 • Υπηρεσίες Μηχανικού Ποιότητας
 • Υπηρεσίες Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
 • Μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων (θόρυβος , σκόνη, φωτισμός, διάφορες χημικές ουσίες κτλ).
 • Σεμινάρια – Εκπαίδευση προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της στελέχωσης στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Προετοιμασία επιχείρησης για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1801, OHSAS 18001
 • Μελέτη και εγκατάσταση σήμανσης πηγών κινδύνου.
 • Εκπροσώπηση της επιχείρησης στις Αρμόδιες Αρχές για θέματα Ασφάλειας.
 • Νομική κάλυψη από συνεργαζόμενο δικηγόρο (ειδικό εργατολόγο).