Πολιτική ποιότητας

Στην Tzovaras HSQE Engineering έχει γίνει συνείδηση του προσωπικού, των συνεργατών αλλά και της Διοίκησης, ότι η ποιότητα είναι ο στόχος της.

Η υποστήριξη του Συστήματος για την ποιότητα, από όλα τα μέλη της εταιρείας ,είναι καθολική και συνειδητή, ώστε η ποιότητα να είναι ο καθοριστικός παράγοντας κατά την λήψη αποφάσεων.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ως προς:

 • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
 • Την ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τις υπηρεσίες της
 • Την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 • Τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Τον εκμηδενισμό των εργατικών ατυχημάτων και συμβάντων.

Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της εταιρείας παρέχει τους απαραιτήτους πόρους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε:

 • Το προσωπικό της εταιρείας να έχει σαφή γνώση της σημασίας που δίνεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
 • Τη Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία,
 • Να υπάρχει συνεχής βελτίωση των επιδόσεων και συνεχής ενημέρωση & ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, αναλύοντας και αναπτύσσοντας τις εργασιακές πρακτικές, τις συνθήκες εργασίας, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.
 • Το σύστημα να ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του
 • Συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και εφικτοί στόχοι να θεσπίζονται σε ετήσια βάση, η υλοποίηση των οποίων να αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία και υποχρέωση για το προσωπικό
 • Η παρούσα πολιτική ποιότητας να ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Η παρούσα πολιτική ποιότητας να γνωστοποιείται στο σύνολο του προσωπικού της εταιρείας

Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων Ποιότητας θεωρείται η ενεργός συμμετοχή και συνεισφορά όλου του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας.